TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 12 października 2017

Podwyższenie kapitału zakładowego – od kiedy jest prawomocne?

Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych i pozwala pokryć tylko początkowe wydatki związane z rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jeden z kilku sposobów na dofinansowanie spółki. Podwyższenie kapitału polega albo na zwiększeniu liczby udziałów albo podwyższeniu ich wartości nominalnej.

Podwyższenie kapitału może odbywać się w dwóch trybach – w trybie zmiany umowy spółki i podwyższenia kapitału w trybie dotychczasowych postanowień umowy spółki, bez jej zmiany. W pieszym przypadku sprawa jest prosta ponieważ każda zmiana umowy jest skuteczna dopiero w momencie zaktualizowania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W drugim przypadku natomiast kwestia ta budzi już wątpliwości. Sprawa jednak ma się tak samo w obydwu przypadkach o czym wyraźnie mówią przepisy Kodeku Spółek Handlowych (art. 262 § 4 k.s.h.).

Niezarejestrowanie podwyższenia kapitału nie ma mocy prawnej dlatego konieczne jest zgłoszenie go do KRS. Uchwała o podwyższeniu musi odnosić się do obecnego kapitału spółki – wpisanego do KRS, nie może występować rozbieżność między kapitałem spółki wynikającym z KRS i kapitałem przyjętym przez uchwałę. Podobnie jak w pierwszym przypadku podwyższenie jest więc skuteczne dopiero w momencie zaktualizowania danych w rejestrze przedsiębiorców.

czwartek, 5 października 2017

Jednostka dominująca

Jednostka dominująca, czyli spółka handlowa lub przedsiębiorstwo państwowe sprawująca kontrolę nad jednostką zależną, głównie:

a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub

d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.