TELEFON: 124 42 02 61

piątek, 16 marca 2018

Zgromadzenie wspólników spółki

Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten odpowiada za najważniejsze sprawy w prowadzonej spółce. Zgromadzenie wspólników obowiązkowo musi zostać zwołane co najmniej raz w roku i dokonanie tego leży w obowiązkach zarządu spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników jest nieodłącznym elementem poprawnego funkcjonowania spółki z o.o..

W Kodeksie Spółek Handlowych (KSH) znajdują się szczegółowo opisane informacje na temat terminu zwołania zwyczajnego zgromadzenia. W większości przypadków ostateczny termin przypada na 30 czerwca, ponieważ musi ono odbyć się najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Natomiast w sytuacji, kiedy zwyczajne zgromadzenie wspólników odbędzie się po upływie wyznaczonego terminu, to nie ma to wpływu na ważność podejmowanych uchwał, aczkolwiek może to skutkować nałożeniem kar grzywny oraz odpowiedzialności organizacyjnej i odszkodowawczej na członków zarządu.

Istotą obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinny być kwestie takie, jak:
- udzielenie członkom organów upoważnienia na wykonywanie obowiązków,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
- podjęcie uchwały na temat podziału zysków, bądź pokryciu strat.piątek, 9 marca 2018

Brak odpowiedzialności wspólników za długi spółki z o.o. - wyjątki

Według zasady wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie biorą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Odstępstwo od tej zasady ma miejsce w czterech sytuacjach.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji , czyli od momentu zawarcia umowy do uzyskania wpisu do KRS. Odpowiedzialność ta jest do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie udziałów.

Wspólnik ponosi też odpowiedzialność za długi spółki jeżeli to on działał w jej imieniu przy zaciąganiu zobowiązań, z którymi bezpośrednio związane są dane długi.

Pełną odpowiedzialność bierze także wspólnik, który jednocześnie pełni funkcje w zarządzie spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.Ostatnią już sytuacją gdy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest przypadek gdy egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna.