TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 14 grudnia 2017

Spółka z o.o. - umorzenie udziałów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, która jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców jako podstawa działalności. W tej spółce istnieje możliwość zbycia udziałów spółki pod warunkiem, że podczas zawierania umowy zostały zawarte w niej odpowiednie zapisy. W przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości to wspólnicy mogą dodać zapisy  za pomocą uchwały powziętej większością głosów zgromadzenia wspólników.

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje o tym, że istnieją trzy sposoby zbycia udziałów spółki:
  • dobrowolne;
  • przymusowe;
  • warunkowe;
Umorzenie udziałów spółki związane jest ze zmniejszeniem kapitału zakładowego.


Przeczytaj również:
Tradycyjna forma rejestracji spółki z o.o.

czwartek, 7 grudnia 2017

Rodzaje kapitałów w firmie

Kapitał stanowi fundament działalności każdego przedsiębiorstwa.

Kapitałem nazywamy zasoby firmy, które umożliwiają jej funkcjonowania na rynku i prężne działanie. Istnieje wiele klasyfikacji i podziałów kapitału.

W teorii ekonomi istnieje podział na kapitał:

- realny – dobra służące rozwojowi firmy - środki transportu, budynki, maszyny,
- finansowy – to źródło finansowania kapitału realnego – papiery wartościowe, kredyty, gotówka, 

Kolejnym podziałem jest podział na kapitał własny i obcy:

- własny – umożliwiający funkcjonowanie przedsiębiorstwa, na który składa się:

kapitał podstawowy

  • wkład właścicieli, środki rezerwowe, 
  • zapasowe, kapitał zakładowy, 
  • zysk netto przedsiębiorstwa, 
  • fundusze tworzone w określonym celu, na przykład udziałowy. 

 - obcy – związany z koniecznością spłaty wraz z kosztami uzyskania przychodu, pozyskiwany z zewnętrznych źródeł – kredyty bankowe, leasing finansowy.