TELEFON: 124 42 02 61

wtorek, 18 kwietnia 2017

Aktywa w firmie

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony głównej!


Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa są kontrolowanymi przez przedsiębiorstwo zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.


Aktywa dzielą się na aktywa (majątek) trwałe oraz aktywa (majątek obrotowy).

Do aktyw trwałych należą:
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

  Do aktyw obrotowych zaliczamy:
 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe, 
 • inwestycje krótkoterminowe, 
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 • wtorek, 11 kwietnia 2017

  Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość zmiany nazwy (firmy).

  Firma spółki może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Każdy przedsiębiorca podczas dokonywania zmiany ma obowiązek respektowania wszystkich zasad prawa firmowego. Przed zmianą należy sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę – umożliwia to portal Krajowego Rejestru Sądowego.

  WAŻNE:
  Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

  Zmiana nazwy (firmy) spółki podlega podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego.

  Nowa nazwa (firma) spółki z o.o. obowiązuje od momentu dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Istotna jest data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS.

  Wniosek o wpis zmiany nazwy (firmy) spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz tekst jednolity umowy spółki po zmianach, a także wypełnione formularze aktualizujące, informujące o zmianie nazwy, które muszą zostać przekazane przez sąd rejestrowy do odpowiednich instytucji.