TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 17 sierpnia 2017

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Od pewnego czasu trwają pracę nad zmianami w kodeksie spółek handlowych, które wprowadzą możliwość tworzenia beznominałowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Modyfikacje te mają również zredukować minimum kapitału do 1 zł.

Jako narzędzie ochrony wierzycieli przewidziano test wypłacalności polegający na zobowiązaniu zarządu do badania w związku z każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników z tytułu ich udziału w zysku.

Rezerwę na pokrycie przyszłych strat spółki ma stanowić również obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Jego wartość zależeć będzie od sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Nie może przy tym stanowić kwoty niższej niż 50 000 złotych. Powstały w ten sposób bufor będzie skutecznie amortyzować straty i chronić wypłacalność spółki w wymiarze bilansowym.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Chcesz lepiej poznać spółki? Odwiedź naszą stronę główną


Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy określają wysokość kapitału zakładowego. W trakcie rejestracji są oni zobowiązani do potwierdzenia, że został on wniesiony. Kapitał założycielski spółki z o.o. jest równoznaczny z jej majątkiem i co ważne nie może być niższy niż ustawowo przewidziane pięć tysięcy złotych.

Wnosząc kapitał zakładowy dodatkowo należy ustalić udziały poszczególnych wspólników, które będą wiązały się bezpośrednio z ilością głosów, które będą im przysługiwały. Na podstawie ich wielkości będzie wypłacana także dywidenda.

Wprowadzenie minimalnego kapitału zakładowego może być ryzykowne gdyż musimy pamiętać o modyfikacji w umowie wpisu z artykułu 230 k.s.h. mówiącego “rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”. W przeciwnym wypadku każdy większy zakup będzie wymagał podjęcia uchwały wspólników.  Uchwały takiej będzie wymagała także nawet niewielka strata, co wynika z artykułu 233 k.s.h. “jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”.