TELEFON: 124 42 02 61

środa, 14 listopada 2018

Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.?

Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- ułomna osoba prawna (np. osobowe spółki handlowe).

 Co ważne, osoba fizyczna, która chce zostać udziałowcem spółki nie może być karana przez ostatnie pięć lat. Zasada ta odnosi się do przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów i nielegalnym pozyskiwaniu informacji, a także przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i pieniężnemu.

Wspólnikiem spółki z o.o. może też być inna spółka z o.o., zgodnie z zasadą, że udziały mogą być nabywanie przez osoby prawne. Inne podmioty zaliczające się do tej grupy to np. spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne czy fundacje.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot, który sam odpowiada za swoje zobowiązania. Dysponuje własnym kapitałem i wszystkie należności są uiszczane z kasy spółki - dzięki temu prywatny majątek wspólników jest bezpieczny, nawet w razie problemów finansowych w organizacji.
Posiadanie udziałów w spółce z o.o. wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Najważniejsze prawa obejmują:
- prawo do udziału w zyskach,
- prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników,
- prawo głosu i kontrolowania działalności spółki,
- prawo do zbywania udziałów.
Podstawowym obowiązkiem wspólnika jest wniesienie wkładu własnego i ewentualnych dopłat.

środa, 7 listopada 2018

Czym w zasadzie jest siedziba spółki?

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać jej firmę oraz siedzibę. Są to elementy obligatoryjne. Czym jednak w zasadzie jest siedziba?

Siedziba osoby prawnej to miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający spółką, chyba że inaczej mówi ustawa lub oparty na niej statut. Należy jednak podkreślić, że siedziba spółki nie jest konkretnym lokalem, a jedynie miastem w którym Zarząd prowadzi sprawy spółki.         

Siedziba to także jedno z miejsc, w którym powinno odbywać się Zgromadzenie Wspólników. Określenie siedziby pozwala na odbywanie się spotkania wspólników u wszystkich notariuszy w danym mieście. Siedziba wpływa też na miejscową właściwość sądów.

Nie wystarczy jednak, że na umowie spółki określimy jej siedzibę. Konieczne jest także podanie dokładnego adresu, a więc numeru budynku. Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego lokalu wówczas warto skorzystać z usług wirtualnego biura.
Za pomocą adresu firma kontaktuje się z kontrahentami, a także otrzymuje pisma urzędowe.