TELEFON: 124 42 02 61

piątek, 17 marca 2017

Spółki handlowe

Spółki handlowe działają w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przepisy regulują tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W skład spółek handlowych wchodzą spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Do spółek osobowych zaliczamy:
spółkę jawną,
spółkę partnerską,
spółkę komandytową,
spółkę komandytowo-akcyjną.

Do spółek kapitałowych zaliczamy:
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółkę akcyjną.


Spółki osobowe opierają swoją działalność na współpracy wspólników. Wspólnicy prowadzą działalność pod własną firmą czyli nazwą. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej lecz mają zdolność prawną.

Spółki kapitałowe wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązani są do wniesienia kapitału zakładowego w formie wkładów pieniężnych lub aportu. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy.

poniedziałek, 13 marca 2017

Karta podatkowa

Karta podatkowa to forma opodatkowania, która zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także składania zeznań podatkowych. Na jej podstawie nie ustala się konkretnej podstawy wymiaru podatku. Uwzględnia ona jednak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a także kilka szczególnych kryteriów, takich jak liczba mieszkańców, w której prowadzona jest działalność oraz ilość zatrudnianych osób. Rozliczeń na podstawie karty podatkowej dokonywać mogą jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których usługi opierają się przede wszystkim na świadczeniu usług dla ludności, przy niedużej ilości pracowników oraz zleceniobiorców. W ramach tej formy opodatkowania ewidencja ogranicza się do gromadzenia przez podatnika dowodów sprzedaży, do których zaliczyć można miedzy innymi faktury, paragony oraz rachunki, a także prowadzenie kart przychodów pracowników. Podatnik nie składa deklaracji podatkowej. Jego obowiązkiem jest jedynie opłacenie miesięcznego podatku do 7. dnia każdego miesiąca.