TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 20 września 2018

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników

Najważniejsze decyzje dotyczące spółki podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Aby Zgromadzenie Wspólników mogło się odbyć zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych konieczne jest zaproszenie wszystkich wspólników przynajmniej dwa tygodnie przez odbyciem się danego spotkania.
Nasuwa się jednak pytanie co zrobić w momencie gdy potrzebujemy podjęcia uchwał niezwykle ważnych w danym momencie dla spółki? Gdy nie możemy czekać dwóch tygodni?

K.s.h przewiduje możliwość odbycia się Zgromadzenia Wspólników bez jego wcześniejszego zwołania jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Po pierwsze, na zgromadzeniu takim musi być reprezentowany cały kapitał , a więc powinni być obecni wszyscy wspólnicy spółki (dopuszcza się obecność pełnomocników wspólników). Drugim warunkiem jaki musi być spełniony jest brak sprzeciwu obecnych odnośnie takiego odbycia się obrad. Jeżeli przynajmniej jeden ze wspólników nie zgodzi się na odbycie niezwołanego zgromadzenia wówczas nie będzie można powziąć na nim żadnych ważnych uchwał mimo pełnej frekwencji.

czwartek, 23 sierpnia 2018

Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest by do 15. dnia od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego złożyć sprawozdanie finansowe. Powinno to nastąpić najpóźniej po upływie 6 miesięcy licząc od dnia, w którym zakończył się rok obrotowy.

W Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta,
- odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
- odpis uchwały odnośnie podziału zysku lub pokryciu straty,
- sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności spółki.

Dla większości spółek koniec roku obrotowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego, a więc przypada na 31. grudnia. Oznacza to, że zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki powinno odbyć się nie później niż 30. czerwca roku kolejnego. Sprawozdanie należy złożyć do 15. lipca

Sprawozdanie finansowe składa osoba uprawniona do reprezentacji spółki wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i posiadająca numer PESEL.