TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 25 maja 2017

Prokura, a pełnomocnictwo


Pełnomocnictwo udzielone może być przez każdą osobę dysponującą zdolnością do czynności prawnych. Prokurę natomiast ustanowić może wyłącznie przedsiębiorca dysponujący wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Powołanie prokurenta w spółce kapitałowej wymaga zgody wszystkich członków zarządu, a w spółce osobowej zgody wspólników prowadzących sprawy spółki. Odwołać prokurę może natomiast każdy ze wspólników. Co ważne nie istnieje możliwość możliwość przeniesienia prokury na inną osobę.

Prokura upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszystkich czynności sądowych oraz tych pozasądowych związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ten rodzaj upoważnienie wygasa dopiero w  momencie śmierci prokurenta bądź w momencie wykreślenia przedsiębiorcy z KRS, ogłoszenia upadłości firmy, likwidacji lub przekształcenia przedsiębiorstwa.

W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje prokury:
-prokura samoistna,
-prokura łączna,
-prokura oddziałowa.

czwartek, 18 maja 2017

Prawo do bycia zapomnianym


Prawo do bycia zapomnianym to inicjatywa stosunkowo nowa, działa ono na mocy art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu danych.
Wskazuje ono, że podmiot danych ma prawo ubiegać się by administrator bez zbędnej zwłoki usunął dane osobowe danej jednostki jeżeli:
-dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
-podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetworzenie danych,
-podmiot danych wynosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-dane muszą zostać w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
-dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do bycia zapomnianym szczególne znaczenie nabiera, gdy osoba, której dane dotyczą na ich przetwarzanie zgodę wyraziła zgodę jako dziecko, a w późniejszym czasie pragnie usunąć  te informacje, szczególnie z Internetu.

Należy mieć na uwadze, że ochrona danych osobowych poza granicami Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej może być niewystarczające, spowodowane jest to brakiem konieczności spełniania standardów unijnych.